Regulamin sklepu internetowego Rabbit Form

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy Rabbit Form zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest firma Rabbit Form Milena Piskorz z siedzibą przy ul. Zgierska 240 lok. 226, 91-362 Łódź, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9471948602, numer statystyczny REGON: 101783260.

2. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@rabbitform.pl, nr telefonu: 501-93-90-93 lub 516-334-016.

3. Pojęcie „Punkt Odbioru Towarów”, użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem” oznacza miejsce, w którym kupujący ma możliwość dokłądnego sprawdzenia stanu zamówionego towaru. Punkt Odbioru Towarów firmy Rabbit Form: ul. Piotra Skargi 12 lok. 1, 95-100 Zgierz.

II. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Umieszczenie na witrynie sklepu internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego w witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Złożona oferta wiąże kupującego, jeżeli Sklepi Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

3. Sklep internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość email, którą wysyła kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży , w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę  wraz ze sposobem i terminem zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy.

4. Sklep Internetowy zapewnia kupującemu możliwość  skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania , aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeśli proponowana treść umowy nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący powinien zawiadomić Sklep Internetowy o zauważonych rozbieżnościach. Sklep internetowy bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść umowy sprzedaży.

5. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość email. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

6. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

7. Treść umowy sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana-poprzez wykonanie kopii zapasowej – i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego.  Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości email, w której sklep internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanym mu dowodzie zakupu (faktura VAT).

III. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY

1. Ceny artykułów umieszczone w witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają cło, podatki-w tym podatki VAT.

2. Sklep Internetowy zapewnia kupującemu następujący sposób zapłaty:

– przelew na rachunek bankowy- kupujący dokonuje przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu Internetowego . Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i uznaniu rachunku bankowego.

IV. KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

1. W Sklepie Internetowym są dostępne następujące sposoby dostawy towarów:

– Odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Towarów. Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat.

– Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DPD Polska Sp. z o.o.

2. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący.

3. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki). Sklep Internetowy informuje Klientów o przewidywanym czasie dostawy towaru indywidualnie przed zawarciem umowy sprzedaży.

V. ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy skłądając stosowne oświadczenie na piśmie , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony -od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji  o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze  jednoznacznego oświadczenia  ( na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@rabbitform.pl). Oświadczeni o odstąpieniu może nastąpić za pośrednictwem formularza załączonego do niniejszego regulaminu jednak nie jest to konieczne.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) w tym w odniesieniu do umów:

1)o świadczenie usług, jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia  przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) o  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7) Rabbit Form nie stosuje polityki towarów zastępczych.

VI PROCEDURA REKLAMACJI

1. Kupujący mogą składać reklamacje dotyczące zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy lub wysłana w formie elektronicznej na adres: info@rabbitform.pl

3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca w którym rzecz została wydana kupującemu.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej www.rabbitform.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

2. W wypadku zmiany Regulaminu , zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów Sprzedaży będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny, właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.